โครงการจัดหาปรับปรุงครุภัณฑ์เพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม

ภายในวงเงินงบประมาณ 9,998,080.- บาท
ประเภทของการจัดหา: 
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ: 
2558
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Tuesday, 28 October 2014 to Friday, 31 October 2014
ประกาศร่างวันที่: 
Tuesday, 28 October 2014