• ภาษาไทย
  • English

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นางธัญวรัตม์ อนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ
ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal) ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ NGIS Portal  และ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud & Colocation เพื่อการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจมีข้อซักถามอย่างต่อเนื่องในการจัดทำระบบ ทำให้ได้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำผลงานวิจัยต่อไป