• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมงาน จปร. 63

GISTDA ร่วมงาน จปร. 63

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย และโครงงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเพื่อให้การจัดงานนิทรรศการวิชาการมีส่วน ส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างกัน โดยมีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย โดยนิทรรศการแบ่งเป็น โครงการ ผลงาน และงานวิจัยของสถาบันภายนอก และโครงการ ผลงาน และงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม

งานในครั้งนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA, นางธัญวรัตน์ อนันต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ, นางสาวอรพรรณ เฉลิมศิลป์ นักภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ และนายธานี คามเขต นักพัฒนานวัตกรรมชำนาญการ AIP เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยปีนี้ GISTDA ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนน่านด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” ซึ่งนำเสนอเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน การวิเคราะห์ชุดดินในเขตป่า และการวิเคราะห์พืชทางเลือก เป็นต้น