• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจัดซื่้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลางด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประกวดราคาจัดซื่้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลางด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
27/11/2014

ประเภทของประกาศ