• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างตกแต่งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภูมิิสารสนเทศสิิรินธร (สภ) และบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างตกแต่งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภูมิิสารสนเทศสิิรินธร (สภ) และบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014

ประเภทของประกาศ