• ภาษาไทย
  • English

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - เช่าบริการคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017007540 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ม.ค. 2564

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - เช่าบริการคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017007540 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ม.ค. 2564

เช่าบริการคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 5,300,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

Wednesday, 6 January 2021 to Friday, 8 January 2021

ประกาศร่างวันที่

Tuesday, 5 January 2021