• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์หลัก สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64017367592 ระหว่างวันที่ 22 - 29 ม.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาในระบบแล้วจะต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 5 ก.พ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์หลัก สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64017367592 ระหว่างวันที่ 22 - 29 ม.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาในระบบแล้วจะต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 5 ก.พ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์หลัก สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 64017367592 ระหว่างวันที่ 22 - 29 ม.ค. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาในระบบแล้วจะต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 5 ก.พ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ