• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยระดับศูนย์ภูมิภาค โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง