• ภาษาไทย
  • English

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Atttude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 - 16 ก.พ. 2564