• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4

GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 GISTDA  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4 Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program Orientation 2021

โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ GISTDA. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดและมอบองค์วามรู้ ทักษะและการเตรียมความพร้อมในการเป็นนิสิตในรุ่นต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้ง online และ onsite จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นิสิต SCGI รุ่นที่ 1-4
ผู้บริหาร/บุคลากรจาก GISTDA.  ม.บูรพา และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากหลักสูตร ทั้งการเรียนจากไทยและที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จากรุ่นพี่นิสิตรุ่นที่ 1-3 อีกด้วย

หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics Master Program หรือ SCGI Master Program เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สทอภ. มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหลักสูตร แบบ Double Degree Program ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

Tags: