ขอบเขตงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชตระยะที่ 1

ประเภทของการจัดหา: 
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ: 
2558
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Monday, 5 January 2015 to Wednesday, 7 January 2015
ประกาศร่างวันที่: 
Tuesday, 30 December 2014