• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเพิ่มเติมแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

 

การแก้ไขแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

 

การยกเลิกแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง