• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์การปฏฺิบัติงานของระบบ (System Hardware)

ประกาศสอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์การปฏฺิบัติงานของระบบ (System Hardware)

โครงการ VOSSCA (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
05/06/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/06/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/06/2015

ประเภทของประกาศ