ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง (20-23 มิ.ย. 58)

ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และราคากลาง
ประเภทของการจัดหา: 
ประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ: 
2558
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Saturday, 20 June 2015 to Tuesday, 23 June 2015
ประกาศร่างวันที่: 
Friday, 19 June 2015