ขอบเขตของงานจัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed) ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ระยะที่ 4 (S-Band) (Wise Antenna of Transmission Execution & Receiving System : Phase4)

ประเภทของการจัดหา: 
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ: 
2558
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Friday, 24 July 2015 to Tuesday, 28 July 2015
ประกาศร่างวันที่: 
Thursday, 23 July 2015