• ภาษาไทย
  • English

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.

พระราชบัญญัติ

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559พระราชกฤษฎีกา

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ระเบียบ สทอภ.

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 เพิ่มลงเว็บไซต์

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 เพิ่มลงเว็บไซต์

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ พ.ศ. 2557
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ สทอภ.

- ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ สทอภ. พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556

- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2546

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการยืมข้อมูล

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการยืมข้อมูล พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินทดลองจ่ายของผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินทดลองจ่ายของผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ. พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเดินทางไปต่างประเทศ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณจากทุกแหล่งเงิน

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณจากทุกแหล่งเงิน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 กำลังแก้ไขระเบียบ

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 กำลังแก้ไขระเบียบ

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษโดยการรับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นในประเทศ

- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษโดยการรับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562ประกาศ

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ
พ.ศ. 2560มาตราการ

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

มาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สทอภ. พ.ศ. 2558-2559
พ.ศ. 2558-2559ข้อบังคับ

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทอภ.

- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทอภ. ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สทอภ.ว่างลง พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สทอภ.

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560