(ร่าง) ขอบเขตงานและรายละเอียดข้อกำหนด การจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล

ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดข้อกำหนด การจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล จำนวน 3 คัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2558
ประเภทของการจัดหา: 
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ: 
2559
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Tuesday, 11 August 2015 to Friday, 14 August 2015
ประกาศร่างวันที่: 
Monday, 10 August 2015