• ภาษาไทย
  • English

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา ระยะเวลาซื้อซอง 25-27 สิงหาคม 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
07/09/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา สำนักงานฯ จึงยกเลิกการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ประเภทของประกาศ