• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

วงเงิน 2,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

Wednesday, 2 September 2015 to Friday, 4 September 2015

ประกาศร่างวันที่

Wednesday, 2 September 2015