• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดใหญ่ GEOINFOTECH 2016 อีก 1 เวทีสำคัญทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ

GISTDA จัดใหญ่ GEOINFOTECH 2016 อีก 1 เวทีสำคัญทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ

 

เป็นอีก 1 เวทีใหญ่ของการประชุมวิชาการระดับประเทศ สำหรับงาน GEOINFOTECH 2016 เวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนการ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน GEOINFOTECH 2016 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งถือได้ว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีกลางของการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถและความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องดำเนินการผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านอื่นๆไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 6 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมการสำรวจและการแผนที่ ให้การสนับสนุนด้วยดีเช่นเคย

ไฮไลท์ของงาน GEOINFOTECH ปีนี้อยู่ที่แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “THEOS 2 ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาในยุคดิจิตัล” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มของ Global Navigation Satellite System ในอนาคตกับการขนส่งระบบราง” รวมไปถึง การแข่งขันการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน และการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ G-CON การแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับงาน GEOINFOTECH 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2561-4504-5 ต่อ 412 โทรสาร 0-2561-4503 e-mail: geoinfotech@gistda.or.th หรือติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th/

Tags: