• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม RapidEye

ดาวเทียม RapidEye

ดาวเทียม RapidEye

ดาวเทียม RapidEye

คุณลักษณะดาวเทียม
จำนวนดาวเทียม 5 ดวง
ความสูงของการโคจร 630 กิโลเมตร
ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านขั้วโลก
เวลาที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 11.00 น. (โดยประมาณ)
บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิม ทุกวัน (off-nadir; โดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 20°)
5.5 วัน(at nadir)
ระบบบันทึกภาพ Multi spectral push broom
รายละเอียดภาพ (nadir) 6.5 เมตร
ความกว้างของภาพ 77 กิโลเมตร
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ระบบ Multi spectral รายละเอียดภาพ 6.5 เมตร
ช่วงคลื่น (นาโนเมตร) ข้อมูลที่ได้
แบนด์ 1 : 440 - 510 (น้ำเงิน) ตรวจสอบลักษณะน้ำชายฝั่ง,แยกพืช และสภาพความเขียว
แบนด์ 2 : 520 - 590 (เขียว) แยกชนิดพืช
แบนด์ 3 : 630 - 685 (แดง) ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟิลล์ในพืชพรรณต่าง ๆ
แบนด์ 4 : 690 - 730 (Red Edge) แยกชนิดพืช สารอาหาร และความสมบูรณ์ของพืช
แบนด์ 5 : 760 - 850 (อินฟราเรดใกล้) ความแตกต่างของน้ำ และส่วนที่ไม่ใช่น้ำ,ปริมาณมวลชีวะ