• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คู่มือการใช้ระบบเอกลักษณ์

คู่มือการใช้ระบบเอกลักษณ์

GISTDA
Corporate Identity Standard Manual

ระบบเอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม
ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี
ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการ
ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์
การใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกับข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์
การใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบไม่ถูกต้อง 
สีเอกลักษณ์

ระบบเอกลักษณ์

ระบบเอกลักษณ์
Identity System

ระบบเอกลักษณ์ (Identity System) ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นตัวแทนขององค์กรในการถ่ายทอดคุณค่า และความหมายขององค์กร รวมทั้งสะท้อนจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ  บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ขององค์กร ข้อกำหนด และตัวอย่างที่สำคัญถูกรวบรวมไว้ในคู่มือเล่มนี้ ไว้เป็นแนวทางให้ผู้ปฎิบัตินำระบบเอกลักษณ์ไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณค่าขององค์กร และเอกภาพในการสื่อสารขององค์กร ระบบเอกลักษณ์ของ GISTDA (GISTDA Identity System) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก (Basic Graphic Elements) ดังนี้

ตราสัญลักษณ์
(Brand Mark)

สีเอกลักษณ์
(Identity Color)

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์
(Slogan)

 

ตราสัญลักษณ์

องค์ประกอบหลักของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์ชื่อ GISTDA สีน้ำเงินเข้ม ตัวอักษร G
มีเส้นวงโคจรสีเขียวไล่เฉดสีน้ำเงินเข้มหมุนรอบ สัญลักษณ์รูปโลกเหนือตัวอักษร I มีความหมายดังนี้

วงโคจรรอบตัว G แสดงถึงการสำรวจโลก และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งมีความสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอ สัญลักษณ์รูปโลกเหนือตัวอักษร I ให้ความหมายของพื้นผิวโลก ชื่อตัวอักษรชื่อองค์กรใน
แบบเอียง ให้ความหมายของการมีพลังขับเคลื่อน ก้าวไปข้างหน้า

สีในตราสัญลักษณ์มี 3 สีคือ สีน้ำเงินเข้ม แทนสีของมหาสมุทร ทรัพยากรนำ, สีฟ้า บนสัญลักษณ์รูปโลกแทนสีของท้องฟ้า, สีเขียว แทนสีของทรัพยากรบนพื้นดิน พืชพรรณไม้ต่างๆ ที่มองเห็นจากดาวเทียม

ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม

ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม(Full Colors Brand Mark) ซึ่งถือเป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานประกอบด้วย
สีน้ำเงินเข้มที่ตัวอักษรชื่อสีเขียวไล่เฉดสีน้ำเงินเข้มที่เส้นวงโคจรหมุนรอบตัว G และสีฟ้าไล่เฉดสีขาวในแผนที่โลก ควรวางบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อนค่าสีไม่เกินสีดำ 30% ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พื้นหลังสีเข้ม ค่าสีเกินกว่า 30% ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบเจาะขาว (Knock-out White Brand Mark)

ตราสัญลักษณ์แบบสีเต็ม
(Full Colors Brand Mark)

 

ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว

เมื่อต้องการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในที่มีข้อจำกัดทางด้านการพิมพ์ ไม่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์สีมาตรฐานได้ อนุโลมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเดียว (Solid One Color Brand Mark) ทั้งนี้ ให้ใช้สีเอกลักษณ์ คือสีน้ำเงินเข้ม สีดำ และตราสัญลักษณ์แบบเจาะขาว ตามตัวอย่าง หรือสีเมทาลิกเงิน ทอง ทองแดง และงานปั้มฟอยล์เท่านั้น

ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
สีน้ำเงินเข้ม

ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
สีดำ

ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว
เจาะขาว

การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี

การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี สิ่งที่ สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี คือต้องให้ตราสัญลักษณ์ปรากฏเห็นเด่นชัด มีน้ำหนักสีที่ แตกต่างจากพื้นอย่างชัดเจน โดยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์แบบเจาะขาว (Knock-out White Brand Mark) กรณีที่ ใช้บนพื้นสีเข้ม

ตราสัญลักษณ์แบบสีมาตรฐานบนพื้นสีอ่อน ค่าสีไม่เกินสีดำ 30%

ตราสัญลักษณ์แบบเจาะขาว บนพื้นสีเข้ม ค่าสีเกินสีดำ 30%

bnphuuensiiekhm_0.jpg

ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการ

การใช้ตราสัญลักษณ์ ใช้ร่วมกับชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการของ  GISTDA ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความเป็นเอกภาพให้กับองค์กรมากขึ้น

ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อองค์กรภาษาไทยและอังกฤษ


 

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Slogan) มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดนัยสำคัญขององค์กรเพิ่มเติมนอกเหนือจากตราสัญลักษณ์ (Brand Mark) ทำหน้าที่ ขยายความและสร้างการจดจำโดยเน้นไปที่การนำเสนอภาพรวมและวิสัยทัศน์ขององค์กร ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์มีให้เลือกใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถนำไปย่อ-ขยายได้ตามความเหมาะสม โดยสัดส่วนของความส่งต่อความกว้างต้องคงที่ เสมอ ทั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องพื้นที่วางโดยรอบ(Clear Area) แต่มีข้อกำหนดเรื่องขนาดที่ใช้ซึ่งต้องไม่เล็กกว่าขนาดเล็กที่สุด (Minimum-Size) ตามที่ระบุไว้ในหน้านี้

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Slogan)

ขนาดเล็กที่สุดของข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Minimum Size)


 

การใช้ตราสัญลักษณ์ร่วมกับข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์

การวางตำแหน่งขอความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Slogan) สามารถวางได้อิสระ ไม่จำเป็นต้องวางคู่กับตราสัญลักษณ์ หากมีความจำเป็นต้องวางคู่กับตราสัญลักษณ์ ควรวางข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์กับตราสัญลักษณ์ตามตำแหน่งและสัดส่วนที่กำหนดไว้ในหน้านี้ โดยข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ภาษาไทยจะวางแบบตัดขอความเป็น 2 บรรทัดตามแบบ ส่วนภาษาอังกฤษจะจดวางแบบเสมอความกว้าง (Justify) ของตราสัญลักษณ์

ตัวอย่างการวางตราสัญลักษณ์ร่วมกับขอความสนับสนุนภาพลักษณ์ภาษาไทย

ตัวอย่างการวางตราสัญลักษณ์ร่วมกับข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ตราสัญลักษณ์ในแบบไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเหล่านี้รวบรวมเพื่ออ้างอิงการใช้ตราสัญลักษณ์องค์กรที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทำให้ตราสัญลักษณ์ปรากฏให้เห็นชัดเจน ทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ห้ามเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์

ห้ามเพิ่มองค์ประกอบตราสัญลักษณ์

ห้ามเปลี่ยนตัวอักษรชื่อ

ห้ามเปลี่ยนรูปทรงองค์ประกอบอื่นๆ ในตราสัญลักษณ์

ห้ามเพิ่มเส้นขอบ

ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์แบบลายเส้น

ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์แบบความละเอียดต่ำ

ห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ปนกับตัวหนังสือหรือข้อความ

สีเอกลักษณ์

สีเอกลักษณ์ ของ GISTDA แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มสีหลัก (Primary Color) ได้แก่ สีน้ำเงินเข้ม (GISTDA Dark Blue) และสีเทา (GISTDA Grey)
กลุ่มสีรอง (Secondary Color) ได้แก่ สีเขียว (GISTDA Green) และสีฟ้า (GISTDA Blue)
กำหนดค่าของสีมาตรฐานไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกใช้งานค่อนข้างมาก
ได้แก่
- ตัวอย่างสีมาตรฐาน (Pantone) ใช้เป็นมาตรฐานหลัก สำหรับผลิตงานทั่วไป
- ค่าสีในระบบงานพิมพ์ 4 สี (CMYK) สำหรับใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป
- ค่าสีในระบบแสง 3 สี (RGB) สำหรับใช้บนสื่ออิเลคทรอนิกส์ และโทรทัศน์

สีหลัก PRIMARY COLOR

สีรอง SECONDARY COLOR