ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนนรวมถึงลานจอดรถเพื่อรองรับการใช้งานพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559

ประเภทของการจัดหา: 
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ: 
2559
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016 ถึงวันที่ พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
ประกาศร่างวันที่: 
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016