• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)”

สทอภ. ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)”

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ตระหนักถึงความจำเป็นในการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Aviation/Aerospace) จึงได้จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)” เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศ ให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ยุทธศาสตร์ Agenda Base ในการพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Tags: