• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยคณะ ฯ ได้รับฟังการบรรยายด้านการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ การปฎิบัติการดาวเทียมแบบองค์รวม โครงการและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย สทอภ.ตามความร่วมมือระหว่างกันในปัจจุบัน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ