• ภาษาไทย
  • English

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2559

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2559

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร. เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนคณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อเปิดโอกาสการเชื่อมโยงประเด็นความร่วมมือภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการกระชับความสัมเพันธ์และความร่วมมือระหว่างการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ สทอภ.

     โดยคณะ ฯ เข้ารับฟังการปฎิบัติการดาวเทียม ด้านการวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาดาวเทียม การสร้างและการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต โครงการด้าน GIS และงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดย สทอภ. และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศของ สทอภ.