• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติเข้าร่วมฝึกงานภายใต้โครงการ Ignite-Gen 2.1 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

นักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติเข้าร่วมฝึกงานภายใต้โครงการ Ignite-Gen 2.1 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

    ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 9.00-13.00 น. ได้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา Ignite-Gen2.1 จำนวน 3 คน โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามที่ สทอภ. มีนโยบายนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา โดยสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ได้รับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา สอร. (ต่างชาติ) ได้แก่ Mr. Sergey Filipchenko มหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรียเลีย ฝึกงานในหัวข้อ HAP – High Altitude Platform : Design and aerodynamic performance at different altitudes 2.) Miss Jamila Dodo มหาวิทยาลัยEPF Ecole ďingénieurs ประเทศฝรั่งเศส ฝึกงานในหัวข้อ Characterization of potting insert in aerospace sandwich structures

     นอกจากนั้น ยังมีนักศึกษาปริญญาโทอีก 1 คน จากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยภายใต้หัวข้อ Setup chemical extension program for aerospace composite repairs ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศได้มีโครงการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศในไทย ร่วมกับ บริษัท Triumph Aviation Services Asia และมหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: