• ภาษาไทย
  • English

นักวิจัยและวิศวกรนานาชาติรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าอบรมด้านอวกาศ

นักวิจัยและวิศวกรนานาชาติรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าอบรมด้านอวกาศ

     วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรม “The 1st Space Science School 2016” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2559 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA และนายอีโว ซีเบอร์ (Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมดังกล่าว

    ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ถือเป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่หลายประเทศให้ความสำคัญ จำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกัน การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักวิจัยและวิศวกรรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิคและจากทั่วโลก จะได้รับความรู้โดยตรงจากวิศวกรที่สังกัดองค์กรอวกาศจากทั่วโลก ในการกำหนดพันธกิจด้านอวกาศในเชิงลึก ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากิจการด้านอวกาศของแต่ละประเทศในอนาคต
  นอกจากนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ยังได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศจากนานาชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ มาอุริซิโอ ฟาลังกา (Maurizio Falanga) ผู้อำนวยการแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศระหว่างประเทศในกรุงปักกิ่ง (International Space Science Institute in Beijing: ISSI-BJ) และศาสตราจารย์ เคลาด์ นิโคไลเออร์ (Nicollier Claude) นักบินอวกาศชาวสวิสเซอร์แลนด์และศาสตราจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีสหพันธ์สวิส (Swiss Space Center: SSC) มาร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อสงสัยอย่างใกล้ชิดในเรื่องวิศวกรรมอวกาศเชิงลึก ดังนั้น การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นบทบาทที่สำคัญของการเริ่มต้นอย่างมีทิศทางของการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประเทศชาติได้จริง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในขณะนี้ ที่มุ่งเน้น Digital Economy โดยนำนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยมาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงใน 4 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง