• ภาษาไทย
  • English

รมว.วท. ร่วมเปิดงานวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

รมว.วท. ร่วมเปิดงานวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

จิสด้าขอส่งข่าวการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 @ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รมว.วท. ร่วมเปิดงานวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9:00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA อำเภอ    ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พร้อมต้อนรับเยาวชนไทย เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ (Space Inspirium) ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การสร้างแรงบันดาลด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประมาณค่ามิได้ของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย ให้มีพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ หรือ Space Inspirium ของ GISTDA ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย รวมไปถึงความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมือง และป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น

ทางด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า GISTDA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ หรือ Space Inspirium เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจินตนาการทางด้านอวกาศให้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การที่ประเทศไทยมี Space Inspirium ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ โดยในปี 2560 นี้ Space Inspirium ได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ในส่วนของ ห้องจำลองการควบคุมดาวเทียม ห้องจำลองพื้นผิวดาวอังคาร ภาพดาวเทียมปูพื้น 3 มิติ รวมถึงนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมาไว้ใน Space Inspirium อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดเป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านอวกาศที่หลากหลาย โดย GISTDA ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 15 มกราคม 2560  ณ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 033-005-835, 098-137-2357, 098-893-8824 หรือ ติดต่อทางEmail: Spaceinspirium@gistda.or.th