• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สทอภ. ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สทอภ. ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสภาพการฟื้นฟูของป่าไม้ในเขตโครงการชาน้ำมัน

     วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พื้นที่โครงการพิเศษและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน-ปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและคณะ ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสภาพการฟื้นฟูของป่าไม้ในเขตโครงการชาน้ำมัน พื้นที่โครงการพิเศษและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน บ้านปางมะหัน-ปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย" ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2547 โดยการนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของชาน้ำมัน จากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน มาศึกษาทดลอง โดยให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินโครงการ มีการกำหนดเขตพื้นที่ทำกินของราษฏร ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและดำเนินชีวิตอยู่ร่วม กับป่า ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการแก้ไข ปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกทำลายป่า โดยให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างยั่งยืน
     การติดตามสภาพการฟื้นฟูของป่าไม้ในเขตโครงการชาน้ำมันฯ นั้น GISTDA ใช้ ข้อมูลดาวเทียม รายละเอียดสูง IKONOS (ไอโคนอส) และดาวเทียมไทยโชติ สำรวจติดตามสภาพ การฟื้นฟูป่าในปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นที่เกี่ยว และข้อมูลภาพ UAV ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า ปี 2550 - 52   มีพื้นที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์และป่าผลัดใบเสื่อมโทรมรอสภาพฟื้นฟู จำนวน 30,919 ไร่ปี 2559       มีพื้นที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์และป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู จำนวน 35,019 ไร่
     จากสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเดิมก่อนเริ่มโครงการและเมื่อเริ่มโครงการ จนถึงปลายปี 2559 พบว่า มีป่าจำนวน 35,019 ไร่ เพิ่มขึ้นจำนวนกว่า 4,100 ไร่ โดยมีการพื้นฟูตัวเองเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง เกือบ 2000 ไร่ ทั้งไม่พบการบุกรุกป่า และป่าเสื่อมโทรมที่เหลือกำลังฟื้นตัวเอง เพื่อกลายเป็นป่าสมบูรณ์ ในอนาคต เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสานต่อ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดด้วยหลักการ "ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก"