• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า นำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาล ต.บ้านฉาง จ.ระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum

จิสด้า นำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาล ต.บ้านฉาง จ.ระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จิสด้านำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวต้อนรับ

     การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการจัดการทรัพยากรดิน,น้ำ,ป่าไม้,การเกษตร,อุตสาหกรรม และภัยพิบัติ เป็นต้น