• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้านำข้อมูลเทคโนโลภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาตำบลบางตะบูน จ.เพชรบุรี

จิสด้านำข้อมูลเทคโนโลภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาตำบลบางตะบูน จ.เพชรบุรี

            วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  จิสด้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดทำแผนการจัดการน้ำ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
        โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ นางฉัตรพรกล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีองค์กรต่างๆทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชาวบ้าน คณะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญกับพื้นที่ตำบลบางตะบูน ในการร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งในการนำข้อมูลจากจิสด้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรี
         ดร.เชาวลิต ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการจิสด้า นำทีมจิสด้าเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของตำบลบางตะบูน ร่วมกับหน่วยงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดแผนการจัดการคุณภาพน้ำ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตำบลบางตะบูน  ซึ่งทางจิสด้าได้นำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลบางตะบูน มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของชุมชน เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์ ในการีแก้ไขปัญหาของพื้นที่และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตำบลบางตะบูนต่อไปในอนาคต