• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมมนา "ยุทธศาสตร์อวกาศ 20 ปี"

สัมมนา "ยุทธศาสตร์อวกาศ 20 ปี"

          ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า// คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดสัมมนายุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และรวบรวมแผนงาน/โครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ (agenda based) และการประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่ (area based) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อวกาศ ๒๐ ปี เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการพัฒนา แผนงานและโครงการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาฯ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติพิจารณาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป