• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้านำข้อมูลเทคโนโลภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จิสด้านำข้อมูลเทคโนโลภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

     วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแหลมจ.เพชรบุรี  จิสด้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดทำแผนการจัดการน้ำ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

     โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ นายอำเภอบ้านแหลม กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีองค์กรต่างๆทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชาวบ้าน คณะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญกับพื้นที่บ้านแหลม ในการร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งในการนำข้อมูลจากจิสด้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรภายในอำเภอบ้านแหลมและจังหวัดเพชรบุรี

     นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รักษากาาผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นำทีมจิสด้าเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของอำเภอบ้านแหลม ร่วมกับหน่วยงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ซึ่งทางจิสด้าได้นำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของแต่ละหมู่บ้าน มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของชุมชน เพื่อการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต