• ภาษาไทย
  • English

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายใต้ MOU เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายใต้ MOU เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 GISTDA และ สำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการภายใต้ MOU ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สนับสนุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หอมมะลิ 105 พระราชทาน และการนำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของมูลนิชัยพัฒนา GMIS ที่ GISTDA ได้พัฒนาให้มูลนิธิฯ ใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 120 โครงการ ทั่วประเทศ ภายหลังจากการประชุม ได้มีการติดตามบ่อน้ำพระราชทานของเกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
นอกจากนี้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้ลงพื้นที่ บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและติดตามผลการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ ฐานข้อมูลของกลุ่มในครั้งนี้ ผ่านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา http://gmis.chaipat.or.th โดยกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 62 ราย และมีจำนวน 49 ราย ที่ได้รับพระราชทานบ่อน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน รวมจำนวน 53 บ่อ โดยจะเริ่มดำเนินการขุดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560