หารือการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ

หมวดหมู่ของข่าว: 

9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และจิสด้า หารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 2560