• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมสุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมสุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร

rd2_20170528_rad2_60_0164_0000_2.jpg

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร

จิสด้า แสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร โดยข้อมูลจากภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำและพื้นที่ลุ่มการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้า จะได้ส่งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

cm3_20170524_01_hh.jpg

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของสุโขทัย และอุตรดิตถ์

     ในช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่ง บทบาทของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าในช่วงนี้ คือการใช้ดาวเทียมหลายดวงได้แก่ THAICHOTE, RADARSAT-2, COSMO-SkyMed และ TERRA/AQUA ระบบ MODIS ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมทั้งประเทศ

     จิสด้า แสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo-Skymed4 ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยข้อมูลจากภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) ในหลายพื้นที่ของอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และบางพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาส อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่บางส่วนของอำเภอลับแล อำเภอพิชัย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟูและเยียวยา รวมถึงวางแผนป้องกันพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วย
อย่างไรก็ตาม จิสด้าเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการจัดทำแผนที่ทั้งประเทศ และข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำท่วมแบบวันต่อวัน โดยข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพราะจิสด้ามองว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ เราไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง ดังนั้น การบูรณาการและการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่จะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้ ณ วันนี้เราจึงอยากเห็นหน่วยงานต่างๆ เข้าใจในบทบาทของจิสด้าให้มากขึ้น และเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมไทยโชตหรือดาวเทียมดวงอื่นๆก็ตาม
นอกจากนี้ การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่ http://flood.gistda.or.th

 

   cm4_20170521_04_hh.jpg

cm1_20170519_02_hh.jpg

 ในช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่ง บทบาทของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าในช่วงนี้ คือการใช้ดาวเทียมหลายดวงได้แก่ THAICHOTE, RADARSAT-2, COSMO-SkyMed และ TERRA/AQUA ระบบ MODIS ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมทั้งประเทศ
     จิสด้า แสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม Cosmo-Skymed4 ของวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร โดยข้อมูลจากภาพดาวเทียมทำให้มองเห็นพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) ในหลายอำเภอ ซึ่งหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟูและเยียวยา รวมถึงวางแผนป้องกันพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วย
อย่างไรก็ตาม จิสด้าเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการจัดทำแผนที่ทั้งประเทศ และข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำท่วมแบบวันต่อวัน โดยข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพราะจิสด้ามองว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ เราไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง ดังนั้น การบูรณาการและการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจึงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่จะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้ ณ วันนี้เราจึงอยากเห็นหน่วยงานต่างๆ เข้าใจในบทบาทของจิสด้าให้มากขึ้น และเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมไทยโชตหรือดาวเทียมดวงอื่นๆก็ตาม
นอกจากนี้ การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม ได้ที่ http://flood.gistda.or.th