• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คราบน้ำมันเกาะพะงัน

คราบน้ำมันเกาะพะงัน

       จิสด้า ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวที่ปรากฏกรณีพบคราบน้ำมันที่เกาะพะงัน  โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลของกระแสน้ำ ณ สถานีที่จิสด้าได้ติดตั้งรอบอ่าวไทย ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 21-24 พ.ค. 60 และทำแบบจำลองแบบ real time พบว่าต้นทางของจุดเกิดเหตุน่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งระหว่างเกาะพะงันและเกาะพะลวย  ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จากจุดสุดท้ายถึงฝัง ในแต่ละวัน และช่วงเวลาในแต่ละจุด ควบคู่กับตำแหน่งเรือที่อยู่ใกล้จุดนั้นร่วมกันจะทำให้มีโอกาสหาต้นเหตุได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

 

residual_hfradar-20140521-24-zoom03-map_siifaa_trj_ver2.jpg

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงความเร็วและทิศทางกระแสนาสุทธิ จากระบบเรดาร์ชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:00 น. ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:00 น.

goods_current20170523_ver2.jpg

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงความเร็วและทิศทางกระแสนาจากแบบจาลอง GFS วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น.