• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า เปิด GALAXI เน้นความเป็นเลิศ มุ่งการพัฒนานวัตกรรมการบินและอวกาศของไทย

จิสด้า เปิด GALAXI เน้นความเป็นเลิศ มุ่งการพัฒนานวัตกรรมการบินและอวกาศของไทย

  26 พฤษภาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ "กาแลคซี่" GALAXI - GISTDA's โดยมีดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA จ.ชลบุรี

การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ "กาแลคซี่" GALAXI (GISTDA's Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) ในครั้งนี้ จิสด้ามุ่งเน้นภารกิจ 3 ด้านเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการบินและอวกาศ ดังนี้
  1. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต เช่น โครงการอากาศยานไร้คนขับเพดานสูง หรือ High Altitude Platform,การพัฒนาคุณสมบัตินาโนสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน,ระบบ Additive Manufacturing หรือระบบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ,อากาศยานไร้คนขัน เป็นต้น
  2. การพัฒนากำลังคนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ที่ผ่านมา สทอภ. ใช้ ห้องปฏิบัติการเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางให้บุคคลภายนอกทั้งนิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการมาใช้ห้องปฏิบัติการและพัฒนาต่อยอดให้เกิดการบ่มเพาะนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศยกตัวอย่างเช่น โครงการ Ignite : Innovative Internship Program ผ่านมาแล้ว 2 รุ่น ,โครงการ Ignite Camp 2 รุ่น ,การฝึกอบรมการผลิตชิ้นส่วนคอมโพสิทสำหรับอากาศยานให้กับนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ซึ่งโดยรวมแล้ว ห้องปฏิบัติการฯ ได้พัฒนากำลังคนสำหรับอุตส่หกรรมการบินและอวกาศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 200 อัตรา
  3. การให้บริการทดสอบและวิจัย เช่น การให้บริการวิจัยและผลิตจานสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียม , การให้บริการการออกแบบและทดสอบวัสดุ , การให้บริการการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินขนาดเล็กด้วยวัสดุคอมโพซิท เป็นต้น
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการ Galaxy มีโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอาทิ กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพซิทสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างอากาศยานระบบมาตรฐานในครีนรูมคลาส 100,000, กระบวนการผลิตขึ้นรูปมาตรฐานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ Machining Center และ Robot ,กระบวนการพัฒนาคุณสมบัตินาโนคอมโพซิทและวัสดุวิศวกรรม , และระบบควบคุมอัตโนมัติและโมดูลการวัดต่าง เช่น การสั่นสะเทือน ความร้อน เป็นต้น

  นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ GARAXI (กาแลคซี่) นี้ จะได้ถูกบูรณาการภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผนวกรวมให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) โดยมุ้งเน้นด้านในอุตสาหกรรม Aerospace โดยเฉพาะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล หมายเลขโทร 033-046-300 ถึง 29

ที่มา http://www.most.go.th/main/th/news/executive-news/item/6447-most-20170526