• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.
ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน
เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออกประกาศฉบับนี้ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สทอภ. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน 2 แห่ง คือ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ   ณ เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยการขอเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้เยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 20 ท่านขึ้นไป รายละเอียดดังนี้

1.1  การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 -16.30 น. จำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 50 ท่าน   สทอภ. อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

หัวข้อในการขอเข้าชมประกอบด้วย
• บทบาทและภารกิจของ สทอภ. (ชม Mutimedia และบรรยาย 10-15 นาที)
• การผลิตแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (บรรยายประมาณ 25-30 นาที)
• การบริการข้อมูลจากดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ สทอภ. (บรรยาย ประมาณ 30-45 นาที)
• การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม สถานการณ์ปัจจุบัน และการบรรเทาแก้ไขปัญหาสังคม ด้านต่างๆ โดยเลือกหัวข้อ ดังนี้
• ภัยพิบัติ (บรรยาย 30-40 นาที)
• การเกษตร (บรรยาย 30-40 นาที)
• ป่าไม้ (บรรยาย 30-40 นาที)
• สมุทรศาสตร์ (บรรยาย 30-40 นาที)

** ทั้งนี้ เนื้อหาต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคณะผู้เยี่ยมชมได้ 

1.2 การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ ทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ (ปิดทำการทุกวันจันทร์) ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 -16.30 น. จำนวนไม่เกิน 150 ท่าน โดย สทอภ.  กำหนดให้ดูงานภายใน Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย
ภายในประกอบด้วยโซนต่าง ๆ มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป อาทิ โซนกำเนิดเอกภพ จะนำเสนอเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพ ที่จะให้คำตอบว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลแกรม หรือโซนเทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ จะนำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ นำเสนอตั้งแต่ยุคนักคิด ยุคบุกเบิกอวกาศ และยุคเทคโนโลยีอวกาศ สนุกกับภารกิจการส่งยานอวกาศและดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ใน Space Mission Game แม้แต่โซนมุ่งสู่อวกาศ จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปสู่อวกาศ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการที่จะออกไปนอกโลก เมื่อออกไปนอกโลกแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เช่น ร่างกายกับแรงโน้มถ่วง รวมถึงการได้ทดลองเครื่อง Gyroscope ที่จะจำลองการต้านแรงโน้มถ่วงของการฝึกนักบินอวกาศ รวมไปถึงโซนสถานีอวกาศ ที่จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศ การอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) และการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ ปฏิบัติภารกิจในถุงมืออวกาศ highlight สำคัญอยู่ที่โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ขนาด 100 ที่นั่ง ที่จะเล่าถึงการผจญภัยในอวกาศ ผ่านเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่มีความผูกพันกัน สร้างความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของอวกาศ เห็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้คนสนใจเรื่องอวกาศ เสริมสร้างจิตนาการนึกคิดและเรียนรู้อวกาศมากขึ้น รวมไปถึงห้องจำลองดาวอังคารที่จะมีนักบินอวกาศ มนุษย์ต่างดาว และรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคารที่จะมามีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วย

**ทั้งนี้ การเข้าชม Space Inspirium จะมีค่าใช้จ่ายในอัตรา เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.033-005-835  หรือ  033-005-836

2. ขั้นตอนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมขม ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. สามารถทำได้ดังนี้ 

2.1 การเข้าชมในส่วนของ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
2.1.1 สำรองวัน เวลาและสถานที่ล่วงหน้า 7 วันทำการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-4543 หรือทางโทรสาร 02-143-9586-87 ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะต้องแจ้ง สทอภ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ *กรณีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ไม่มีหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานมายัง สทอภ. สทอภ. ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.1.2  ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ.  (Download ตัวอย่างหนังสือฯ) โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชม ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน รายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสารแจ้งหัวข้อหรือรายการที่สนใจสำหรับการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. (Download แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม) มายัง สทอภ. ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือทางโทรสาร 02-143-9586-87

2.2  การเข้าชมในส่วนของ สทอภ. อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย สทอภ.  กำหนดให้เข้าชมดูงานภายใน Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ
2.2.1 สำรองวัน เวลาและสถานที่ล่วงหน้า 7 วันทำการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  033-005-835  หรือ  033-005-836 ได้ทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)
 

วิธีการขอเข้าชม Space Inspirium