• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเสนอ "การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล" ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

จิสด้าเสนอ "การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล" ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

     23 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จิสด้าเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 และได้เสนอในวาระ เรื่อง การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้มติในที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการดำเนินการบูรณาการที่ใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อสนันสนุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ผ่าน Marine Portal และมอบหมายให้จิสด้าและกรมการพัฒนาทางทะเลและชายฝั่ง ใช้ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรทางทะลและชายฝั่งต่อไป