• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมประชุมหารือ และลงทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

GISTDA ร่วมประชุมหารือ และลงทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 หน่วยที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา (Single Command) และ GISTDA ได้ร่วมประชุมหาเพื่อดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ซึ่งเป็นโครงการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว มาเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการนำระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ มาใช้จัดการน้ำและแปลงเพาะปลูกของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในลักษณะการจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) ซึ่งทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถใช้งานระบบฯ เพื่อใช้ในบริหารจัดการ วางแผน ติดตาม รายงานผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนชุมชนและเกษตรกร ในพื้นที่ สามารถรายงานผลการเพาะปลูกที่เกิดขึ้นในรายแปลงผ่านระบบได้ โดยจะเริ่มจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกโครงการ ด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ รวมทั้งจะพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2560

 

1498202586554.jpg

ประชุมหาร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 8 และหน่วยที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา (Single Command) เพื่อนำระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ มาใช้ในการดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design by Agri-Map) พื้นที่บ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

 

เมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต. ตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานชลประทานที่ 8 GISTDA และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (SC) ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด ฯลฯ ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ซึ่งเป็นโครงการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว มาเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง GISTDA โดยการลงทะเบียนผ่านระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 61 ราย มีแปลงที่ดินเกษตรกรรม รวม 83 แปลง รายละเอียดตามตาราง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย.60 16.00 น.)

                                  ตารางแสดง จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนผ่านระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์

1498202689137.jpg

1498202750606.jpg

                                   เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนผ่านระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ ณ ห้องประชุม อบต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

นอกจากนี้ได้ลงสำรวจแปลงที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกแปลงที่ได้ดำเนินการเพาะปลูกในฤดูกาลเพาะปลูก 2560 แล้ว เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายแปลง เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผ่านระบบฯ และใช้ระบบในการบริหารจัดการ ติดตาม และวางแผนเชิงนโยบาย ตลอดจนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรมีความกินดี อยู่ดี มีความผาสุก และชุมชนมีความเจริญอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

1498202863561.jpg

แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนผ่านระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ ซึ่งสามารถติดตามและรายงานผล ผ่านระบบได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภา