ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (ครั้งที่ 1)

ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. งบประมาณ 26,750,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ: 
2560
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
จันทร์, 3 กรกฎาคม 2017 ถึงวันที่ ศุกร์, 7 กรกฎาคม 2017
ประกาศร่างวันที่: 
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017