จิสด้าเข้าร่วมจัดสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า”

หมวดหมู่ของข่าว: 

    วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และภาคีเครือข่ายการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้ (PGIS Network) ร่วมจัดงานสัมมนา “การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของ คน ดิน น้ำ ป่า” ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

    นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ ผู้แทนคณะทำงานการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ เป็นผู้กล่าวเปิดเวทีเสวนา การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการจัดการร่วมของ “ภาคประชารัฐ” ในการจัดระเบียบที่ดินป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการสำรวจและจัดระเบียบที่ดินป่าไม้ในระบบ GIS ทั้งชุมชน และชุมชนต่างๆในเขตภาคเหนือ 56 ชุมชน 19 อำเภอ 9 จังหวัด ร่วมกับทางจิสด้า ในการดำเนินการประเมินผลการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ เพื่อใช้ตอบโจทย์ถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า ทั้งตรวจสอบการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของป่า

    จิสด้าได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางด้านภูมิสารสนเทศ และสนับสนุนจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 โดยมีพื้นที่นำร่องในการดำเนินการใน 22 หมู่บ้าน 3 ของ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PGIS) ของประชารัฐ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จากเจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานรัฐและ ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งให้มีการลงนามแสดงเจตจำนงในการดำเนินการร่วมกันในการจัดระเบียบที่ดินและป่าไม้ และความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน “คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน”