• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

GISTDA ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเท Gistda และ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัด การ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service : WMS) ระบบนี้ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาด ไทย ได้ร่วมกับ Gistda พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง เพื่อต้องการให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่ง พาตนเองได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตาม บริหารจัดการ และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเชื่อมโยงฐานข้อมูล เอกสารโครงการ ที่ได้รับการจัดเก็บในรูปไฟล์ ดิจิตอล (MIS) ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์ (GIS) ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในลักษณะ Project Based หรือ Area Based ทำให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถจัดการข้อมูลได้โดย ตรงผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ที่ง่าย ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับ ติดตาม บริหาร จัดการ และรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย ช่วยให้เห็นความเชื่อม โยงของโครงการต่าง ๆ ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล วางแผน และกำหนดนโยบายให้การปฏิบัติ งานและผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Tags: