ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 (รอบที่ 1)

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2017 ถึงวันที่ ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: