• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือไปรษณีย์ไทย ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์

จิสด้าจับมือไปรษณีย์ไทย ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ” ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า
  นางสาวสุภาพิศ  ผลงาม รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายผลการดำเนินงานตามกรอบบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของทั้ง 2 หน่วยงานในด้านภูมิสารสนเทศและด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดทำระบบบริการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การพัฒนาต้นแบบระบบเพื่อการจัดเส้นทางการกระจายสินค้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าทั้งจิสด้าและไปรษณีย์ไทยจะต้องร่วมกันคิด พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งผนวกกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เรามี เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเส้นทางเดินรถ เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว
นายพีระ  อุดมกิจสกุล  รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจรที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคอินโดจีน เพื่อประโยชน์และสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ พร้อมให้บริการทางด้านบริการคลังสินค้า การจัดเก็บรักษาสินค้า ภายใต้มาตรฐานการควบคุมที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนการรับคำสั่งซื้อ การบรรจุหีบห่อ การจ่าหน้าถึงผู้รับ กระบวนการจัดส่ง และการกระจายให้ถึงมือผู้รับ ที่ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพตลอดทุกขั้นตอน ด้วยระบบงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างระบบงานแบบ Total Logistics Solution และ One stop Service ที่สามารถให้บริการในระดับ World Class ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ด้วยภารกิจของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในเรื่องของการกระจายสินค้า ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสินค้ารวดเร็ว ตรงตามเวลาที่นัดหมาย และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผน ในกระบวนการจัดเตรียมการส่งสินค้า รวมไปถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่สามารถลดต้นทุนในการขนส่ง ลดระยะเวลาเดินทางในการจัดส่ง และสามารถจัดส่งสินค้าได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ทางจิสด้ามี รักษาการกรรมการผู้จัดการฯ กล่าว

Tags: