ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ - 60117129315 ระหว่างวันที่ 13 - 27 พ.ย. 2560

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ: 
2561
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017 ถึงวันที่ จันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017
ประกาศร่างวันที่: 
จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2017