• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ประชุมร่วมกับ 5 จังหวัด ขับเคลื่อนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.

GISTDA ประชุมร่วมกับ 5 จังหวัด ขับเคลื่อนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.

   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด Gistda และ ศวภ.2 ได้ประชุมร่วมกับ 5 จังหวัด ในพื้นที่ทุ่งกุลา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา” โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่ทุ่งกุลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลา ตลอดห่วงโซ่คุณค่า นำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยผลจากการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลาของ จังหวัดร้อยเอ็ดใน ปีงบประมาณ 2560  โดยระบบฯ ได้พัฒนาส่วนในการจัดการแปลงเพาะปลูกและทะเบียนเกษตร จำนวน 136,095 แปลง ครอบคลุม 5 อำเภอของร้อยเอ็ด ประกอบด้วย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอ สุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี พื้นที่ 986,807 ไร่ พัฒนาแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และได้นำมาแสดงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหง่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560

2. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา ให้ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลา มีพื้นที่รวม 2,107,691 ไร่ โดยในปี 2561 จะดำเนินการพัฒนาในรูป Web & Mobile Application ให้บริการผ่านแผนที่ออนไลน์ ประกอบด้วย
- ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลา (Web Application) ระยะที่ 2
- ระบบตรวจสอบ ติดตามกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์การเกษตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วยเทคโนโลยี QR Code (Mobile Application)
- ระบบรายงานการเพาะปลูก ผลผลิต และกิจกรรมการเพาะปลูกข้าว

3.  การตั้งคณะทำงานร่วมทั้ง 5 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) จะดำเนินการ และให้แต่ละจังหวัด ดำเนินการตั้งคณะทำงานจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว พื้นที่ทุ่งกุลาของ 5 จังหวัด ร่วมกับ Gistda ขึ้น เพื่อจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของโครงการและพัฒนาระบบฯ