• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดวันเด็ก 3 แห่ง เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

จิสด้าร่วมจัดวันเด็ก 3 แห่ง เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 13 มกราคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3 แห่ง คือ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี และทำเนียบรัฐบาล มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้ที่ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

หนึ่งในนโยบายสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การสร้างแรงบันดาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประมาณค่ามิได้ของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย ให้มีพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ในปีนี้จิสด้าได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติใน 3 พื้นที่ โดยที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ หรือ Space Inspirium ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย รวมไปถึงความรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตรกรรม ด้านป่าไม้ ด้านการวางผังเมือง ด้านการบริหารจัดการชุมชน และการป้องกันภัยพิบัติ นอกจากนี้ทาง Space Inspirium ยังได้ฤกษ์งามยามดีในการเปิดพื้นที่ใหม่ให้เด็กได้ทดลองและร่วมสนุกไปกับการผจญภัยในภาคกิจสำรวจดาวอังคาร ที่จะสร้างความสนุก และตื่นตาตื่นใจไปพร้อมเรียนรู้การดำรงชีวิตด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

สำหรับ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี เราเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสต่างๆ ให้เยาวชน โดยเฉพาะตาดู หูฟัง ทรงตัว ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญของนักบินอวกาศในการใช้ชีวิตและปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศ นอกจากนี้ ยังมีที่ทำเนียบรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการสังเกตด้วยการจับคู่ภาพถ่ายดาวเทียม การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งการเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทยผ่านการมองภาพจากดาวเทียมอีกด้วย